Huskebilder

Barns fotografiske uttrykk

Fra 18.08
Til 05.01

Fotspor i sanden. Et helt spesielt sted bak en stein. Hulen som finnes under et bord. Hva er det femåringene vil huske fra et liv i barnehagen? Samarbeidsprosjektet “Barneblikk” mellom barnehager i Horten kommune, Universitetet i Sørøst-Norge Preus museum gir oss en innsikt i barnas hverdag. FNs barnekonvensjon er 30 år høsten 2019 markerer vi med en utstilling av barns fotografier av livet i barnehagen. På den måten får de yngste barna en stemme, og med barnehagen som ramme for barndom slik tilfellet er for de fleste barn i Norge. 

Fotografier barn tar selv gir gode muligheter for å nærme seg barns perspektiver, noe som er en forutsetning for at barnekonvensjonens artikler kan etterleves. Den fordrer at voksne lytter til barn, vil vite hva de tenker og foretar seg. Ikke minst at de bruker innsiktene når de tar beslutninger sammen med barn eller på barns vegne.  

Barna som deltar i prosjektet er 5 år gamle og skal snart begynne på skolen. Oppdraget de har fått er å fotografere det de vil huske fra barnehagen. Minnene barna vil ha med seg kan gi oss mer kunnskap om hva som er viktig for dem. Det kan også være noe annet enn mange voksne tror.  

Valget av fotografi som uttrykksform muliggjør det å se med, og ikke barn. Det er barns blikk på verden vi interesserer oss for. Det gir en annen innsikt enn den vi kan få når barn primært er gjenstand for voksnes blikk. I prosjektet kommer denne forskjellen konkret til uttrykk ved at barna selv er skaper av motivene for fotografiene, og ikke er motiv for voksnes fotografier – slik de vanligvis er. 

Å stille ut barns egne fotografier kan i seg selv være et bidrag til realisering av artikkel 13 i barnekonvensjonen om barns rett til ytringsfrihet: … muntlig, skriftlig, i kunstnerisk form eller noe annet medium etter barnets valg.  

Utstillingen vises i en egen avdeling i “En fotohistorie”. De mange fotografiene vil forhåpentligvis kunne gi mye å snakke om og tenke over for som er barn - og de som har vært det.

Huskebilder

«Dette er fotsporene til vennen min. Når jeg ser på bildet kan jeg huske ham for alltid.»
Theodor, 5 år